Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenuse näol on  tegemist sotsiaalteenusega, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Teenuse käigus koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan, kus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalise abi vajalikkust. Tehakse ettepanekuid keskkonna kohandamiseks ning abivahendi saamiseks ja kasutamiseks.

Lisaks tegeletakse ka puudega inimeste individuaalse nõustamisega ning pere- ja grupinõustamisega erinevatel teemadel, parandamaks edasist sotsiaalset toimetulekut ja kohanemist.

Eelduseks on inimese tahe ja aktiivsus rehabilitatsiooniprotsessis osalemisel. Selle kõige tulemuseks on elukvaliteedi muutus paremuse suunas ning iseseisva toimetuleku parandamine.

Osutame rehabilitatsiooniteenust täiskasvanud psüühikahäirega isikutele, täiskasvanud puudega isikutele ja lastele.

Rehabilitatsioonimeeskond asub Narva-Jõesuu SPA ja Sanatooriumi ruumides. Võimalusel tuleme teenust vajava isiku elukohta.

Ühistranspordi väljumisaegu saab leida reisiplaneerija kodulehel: www.peatus.ee

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

 1. Telefonid:

  E – R 9:00-17:00:

  58 339 956 (Sotsiaalne rehabilitatsioon)

  55 02 006 (Tööalane rehabilitatsioon)

  e-mail: info@bra.ee

   

 

 

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid:

Sotsiaaltöötaja

Psühholoog

Tegevusterapeut

Füsioterapeut

Eripedagoog

Vajadusel kaasatakse rehabilitatsiooniplaani koostamise protsessi spetsialiste väljaspoolt.

Osutatavad teenused:

Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja- planeerimine - Viis või enam spetsialisti hindavad klienti oma erialast lähtuvalt ning koostavad hinnangu koos vajalike soovitustega edaspidiste teenuste vajadustega. Rehabilitatsiooni vajaduse hindamise ja planeerimise teenuse raames koostatakse isikule isiklik rehabilitatsiooniplaan.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine – Teenuse raames juhendatakse ja nõustatakse isikut rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas püstitatud eesmärkide tätmisel ja tegevuste elluviimisel.

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine - Viikase läbi vahehindamisi ja vajadusel täiendatakse rehabilitatsiooniplaani meeskonna spetsialisti poolt.

Tegevusterpeudi  teenus – Hinnatakse isiku tegevusvõimet lähtuvalt toimetulekust. Hindamismeetoditena kasutatakse intervjuud, vaatlust loomuliku tegevuse käigus, stimuleeritud tegevuse vaatlust, elu- ja töökeskkonnaga tutvumist. Tegevusterapeut annab vajadusel soovitusi ja abistab elu- ja töökeskkonna kohandamisel, annab informatsiooni abivahendite kasutamise ja hankimise kohta. Tegevusterapeudi teenuse raames arendatakse ja/või säilitatakse isiku tegevuseeldusi, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevaeluga, nõustatakse isiku lähivõrgustikku toimetuleku toetamise osas. Vajadusel saab isik tuge igapäevaoskuste omandamise osas, mis on vajalikud toimetulekuks elukeskkonnas.

Tegevusterapeudi grupitöö - Grupis igapäevaelus toimetuleku õpetamine. Gupitegevused funktsionaalsete võimete arendamiseks ja tegevusvõime kujundamiseks.

Sotsiaaltöötaja teenus – Sotsiaaltöötaja nõustab, juhendab, ennetab ning lahendab sotsiaalseid probleeme, eesmärgiga toetada isiku edaspidist sotsiaalset toimetulekut. Hindab isku sotsiaalseid ressursse, aitab kaardistada ja kujundada isiku sotsiaalset lähivõrgustikku. Juhendab ja nõustab isikuga kokkupuutuvaid avalike teenuste osutajaid, lähedasi ning seob isikut avalike teenuste osutajatega.

Sotsiaaltöötaja perenõustamine – Sotsiaaltöötaja nõustab vajadusel isiku pereliikmeid sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja ennetamisel.

Sotsiaaltöötaja grupinõustamine Sarnaste probleemidega isikute nõustamine grupis.

Psühholoogi teenus – Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia osutamine

Eripedagoogi teenus - Pedagoogilised korrektsioonitegevusedkognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Orienteerumis- ja liikumisõpetus, punktkirja õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning infotehnoloogia kommunikatsioonivahendite kasutamise õpetamine nägemis- ja/või kuulmispuudega isikule.

Eripedagoogi perenõustamine - Isiku ja isiku pereliikmete nõustamine.

Eripedagoogi grupinõustamine - Sarnaste probleemidega isikute nõustamine grupis, pedagoogilised korrektsioonitegevused jms.

Psühholoogi perenõustamine – isiku pereliikmete nõustamine ja psühhoteraapia osutamine grupis.

Psühholoogi grupinõustamine – Sarnaste probleemidega isikute nõustamine ja psühhoteraapia osutamine grupis.

Füsioterapeudi teenus -

 

 

Ööpäevaringne majutusteenus – vajadusel osutatakse isikule ööpäevaringset majutusteenust. Majutusruumid asuvad Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi ruumides, aadressil Aia 3 Narva-Jõesuu.

Rehabilitatsiooniteenusel osalemiseks on vajalik eesti keele oskus suhtlustasemel, et tagada osalejale võimalikult kvaliteetne teenuse osutamine.

Rehabilitatsiooniteenustest rohkem informatsiooni leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee